Lyrics

La Kay bezwen nou ©

Yo Antre     

Harry Ayizan Sanon © 

Kale jenn pou nou ka gade 

sa kap pase 

anndan lakou lakay. 

Yo vin ede, anyen pa bouje. 

Fòn kesyone. 

Moun yo entre. 

Yo vin bote tou sa-n genyen. 

Pi devan watande 

se yo kap lonje men ba nou. 

Fòk nou leve reveye. 

Pou nou pa di si-n te konnen, 

toujou dèyè. 

Fòk nou kanpe pou premye fwa 

pou defann peyi-n. 

Fo-n ka sonje sak te pase 

nan tan penmbo. 

Se pat lanmou yo te pot pou nou. 

Men, se listwa ki repete jounen jodi. 

Moun yo entre. 

Yo vin bote tou sa-n genyen. 

Pi devan watande 

se yo kap lonje men ba nou. 

Kayla mande woumble! 

Fò-n rele moun yo pou-n rasanble yo. 

Lakay bezwen nou. 

Rele yo, rele yo pou-n rasanble. 

Lakay bezwen nou. 

Rele yo, rele yo pou rasanble. 

Lakay bezwen nou. 

Rele yo, rele fanmi yo pounn mete men. 

Lakay bezwen nou. 

Moun yo entre. 

Yo vin bote tou sa-n genyen. 

Pi devan watande 

se yo kap lonje men ba nou. 

Fòk nou leve reveye 

Pou nou pa di si-n te konnen 

Toujou dèyè. 

Fòk nou kanpe pou premye fwa 

pou nou defann peyi-n. 

Moun yo entre. 

Yo vin bote tou sa-n genyen. 

Pi devan watande 

se yo kap lonje men ba nou. 

Fòk nou leve reveye 

Pou nou pa di si-n te konnen 

Toujou dèyè. 

Fòk nou kanpe pou premye fwa 

pou nou defann peyi-n. 

Yo vin bote tou sa nou genyen. 

Se yo kap lonje men ba nou.

People Come In   

Harry Ayizan Sanon  ©

Let’s open our eyes to see 

what’s going on 

inside our country. 

They came to help, nothing happened. 

We have to question. 

People come in.  

They take over everything we have. 

Later you hear 

that they will extend their hand in help. 

We must wake up. 

Because we don’t talk about what we knew, 

we’re always behind. 

We must stand up for the first time 

to defend our country. 

We must remember what happened 

way back a long time ago. 

It wasn’t love that they brought to us. 

History is repeating itself today. 

People come in. 

They take over everything we have. 

Later you hear 

that they will extend their hand in help. 

Our house calls us to clean up! 

We must gather our people together. 

Our country needs us. 

Call them, call them to gather. 

Our country needs us. 

Call them, call them to gather. 

Our country needs us. 

Call them, call the family so we can put our hands together. 

Our country needs us. 

People come in.  

They take over everything we have. 

Later you hear 

that they will extend their hand in help. 

Get up and wake up! 

Because we don’t talk about what we knew, 

we’re always behind. 

We must stand up for the first time 

to defend our country. 

People come in. 

They take over everything we have. 

Later you hear 

that they will extend their hand in help. 

We must wake up. 

Because we don’t talk about what we knew, 

we’re always behind. 

We must stand up for the first time 

to defend our country. 

They take over everything we have. 

It's them that will extend their hand in help.

Rèl     Harry Ayizan Sanon  © 

Peyi-n woule,     2x 

se yon verite. 

Tout moun ki la yo sin kole 

sa va chanje. 

Nou resi renkontre 

devan yon reyalite 

ki frape limanite. 

Wi ayisyen, frè-m yo, leve! 

Vin rasanble 

fò nou mete tet ansanm... 

poun-n met peyi lakay kanpe. 

Peyi-n woule,     2x 

se yon verite. 

Tout moun ki la yo sin kole 

sa va chanje. 

Nou te yon koloni 

ki tap ponn ekonomi. 

Nou pat janm gen otonomi. 

Nou vin tounen yon peyi 

ravaje, 

drechire, 

maltrete. 

Ya ya kò nou souke kò nou! 

Peyi-n woule,     2x 

se yon verite. 

Tout moun ki la yo sin kole 

sa va chanje. 

N-ap di nou yon fanmi 

men nou pa janm ka ini. 

An nou fè-l jounen jodi-a! 

Men nou la. 

Shiving, to keep on rising. 

Nothing can stop our climbing. 

No rock slides up the mountain. 

We are one, 

we feel the sun, 

and tribulation has always made us strong. 

Peyi-n woule,     2x 

se yon verite. 

Tout moun ki la yo sin kole 

sa va chanje.

The Call   Harry Ayizan Sanon  ©

Our country is rolling, 

it’s true. 

If all people here 

are not together, 

nothing will change. 

We meet 

in front of a reality 

that hammers humanity. 

Yes, my Haitian brothers, get up! 

Gather 

to put our heads together… 

to put the country on its feet. 

Our country is rolling, 

it’s true. 

If all people here 

are not together, 

nothing will change. 

We were a colony 

with a thriving economy. 

We never had our autonomy. 

We became a country 

ravaged 

torn 

mistreated. 

Move it,  shake it! 

Ya shake ya body body 

Our country is rolling, 

it’s true. 

If all people here 

are not together, 

nothing will change. 

We say we’re a family 

but we’re never unified. 

Let’s do it today! 

We’re here! 

Shiving, to keep on rising. 

Nothing can stop our climbing. 

No rock slides up the mountain. 

We are one, 

we feel the sun, 

and tribulation has always made us strong. 

Our country is rolling, 

it’s true. 

If all people here 

are not together, 

nothing will change.

Gon Pawòl Kap Pale 

Harry Ayizan Sanon   © 

Gon pawòl kap pale. 

Gon yon mizik kap jwe. 

Mizik sa toujou jwe. 

Pawòl sa toujou pale. 

Fò nou leve kanpe 

ak anpil atansyon. 

San joure, san  frappe, 

pou konn sa kap manni ganse. 

Sa fè yon bout tan 

depi yo mete nou agenou. 

Bra nou toujou ouvè. 

Je nou toujou fèmen. 

Palen-n desperans 

pou yo kenben-n nan inyorans. 

Jou nou va kale jen-n, 

anyen pap ka kenben-n 

na sòti-l nan sal ye ya. 

Ayiti tounen o lo loy. 

Yo fò-n lòbèy sou li. 

Lè n-ale nan Jakmèl – yo monte drapo. 

Lè voye jenn pòtoprens 

nou wè tout bèt ata menm  èg. 

Ayiti tounen o lo loy. 

Yo fò-n lòbèy sou li. 

Lè n-ale nan Jakmèl – yo monte drapo. 

Lè voye jenn pòtoprens, 

nou wè tout bèt ata menm  èg. 

O O O kote nou prale? 

O O O riches nou prale. 

O O O diyite-n menase. 

O O O kote nap rive? 

Jou nou va pran konsyans 

konnen nou se yon nanchon, 

na tanmen reflechi 

kouman pounn sòti-l la. 

Ayiti tounen o lo loy. 

Yo fò-n lòbèy sou li. 

Lè n-ale nan Jakmèl – yo monte drapo. 

Lè voye jenn pòtoprens 

nou wè tout bèt ata menm  èg.

Some Words Must Be Said

Harry Ayizan Sanon © 

There are words speaking. 

There is music playing. 

The music is always playing. 

Words are always speaking. 

We have to stand up 

with lots of attention. 

No yelling, no hitting, 

to know what is going on. 

It’s been a while 

since they put us on our knees. 

Our arms always open. 

Our eyes always closed. 

They talk to us of hope 

to keep us in ignorance. 

The day we open our eyes 

nothing can stop us 

from digging ourselves out. 

Haiti has been 

scandalously disordered. 

When we go to Jacmel –  they raise the flag. 

When we look at Port au Prince, 

we see all the beasts even eagles. 

Haiti has been 

scandalously disordered. 

When we go to Jacmel –  they raise the flag. 

When we look at Port au Prince, 

we see all the beasts even eagles. 

Oh oh oh where are we going? 

Oh oh oh all the resources will be gone. 

Oh oh oh our dignity is menaced. 

Oh oh oh where have we come to? 

The day we take conscience 

to know we are a nation, 

we will begin to calmly reflect upon 

how we will get ourselves out of this. 

Haiti has been 

scandalously disordered. 

When we go to Jacmel –  they raise the flag. 

When we look at Port au Prince, 

we see all the beasts even eagles.

Ayiti Ka Anfòm   

Harry Ayizan Sanon © 

 

Gade-m      

Harry Ayizan Sanon  © 

Tande vwa yo kap gwonde 

kriye, veye, rele. 

Pa gen dlo ki pou lave-l. 

An-n antre nan demanbre 

na wè jouk la wouke. 

Se la la louvri jen-n. 

Na mande koten-n ye 

Gade-m,  gade-m, gade-m. 

Gade-m,  gade-m, gade-m. 

Pa memn koupe kout je, 

mwen we yap menen yo 

nan sibawo. 

Gade-m,  gade-m, gade-m. 

Gade-m,  gade-m, gade-m. 

Pa memn koupe kout je, 

mwen we yap menen yo 

nan gran chimen. 

Je yo bouche, 

men yap mache 

yo pa konn kote yo prale. 

Kob debouche, 

fèt komanse. 

Genyen ki di 

bagay la fet. 

Jantibwa yo manyen,  

Jantibwa yo manyen, 

Jantibwa yo manyen kongo.  3x 

Se se, se se di. 

Bagay la fet. 

Se se, se se di. 

Li deja fet. 

Si se pou eksperyans lavi 

yo fè-l.... 

Men si se pou lòt rezon-an...

Look at Me

Harry Ayizan Sanon ©

Hear their voices so loud 

crying, watching, yelling. 

There is no water with which to wash. 

Let’s go back to the roots 

where we see the day rise. 

It’s that which will open our eyes 

We ask – where are we? 

I look, I look, I look. 

I look, I look, I look 

I wasn’t really looking, 

but I see they are leading them 

to Sibawo*. 

I look, I look, I look. 

I look, I look, I look 

I wasn’t really looking, 

but I see they are leading them 

on the big path. 

Their eyes are closed 

but they are walking. 

They don’t know where they go. 

Money gets results, 

the party begins. 

There are those who say 

it’s all set. 

Jantibwa they touch,   

Jantibwa they touch, 

Jantibwa they touch Congo.  3x 

It’s, it’s so hard. 

It’s done. 

It’s, it’s so hard. 

It’s already done. 

If  it’s for life experience that 

they do it.... 

But if  it's for another reason... 

*Sibawo – a town in what is now the Dominican Republic.